Bakanlar Kurulu: 2012/3496 Alçak Yogunluk Polietilen (AYPE)Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar (05.08.2012 T. 28375 R.G.)

small_rg(31)(6).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3496
Yayım Tarihi 05/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28375
2012/3496 Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE)İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (05.08.2012 T. 28375 R.G.)
İran menşeli Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) ithalatında Ek Mali yükümlülük uygulanması hk.

 

2012/3496  ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (AYPE)?İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

(05.08.2012 T.  28375 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2012/3496

 

        Ekli “Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/7/2012 tarihli ve 48330 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kapsam

MADDE 1- (I) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ithalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli alçak yoğunluk polietilen ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslan kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.i.P.) altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin İran menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda ek mali yükümlülük uygulanır.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

 

 

 

 

1 inci Dönem

(5/4/2012-4/4/2013)

2 nci Dönem

(5/4/2013-4/4/2014)

3 üncü Dönem

(5/4/2014-4/4/2015)

3901.10.90.00.11

Alçak Yoğunluk Polietilen

7

6,75

6,5

(2) 10/2/2012 tarihli ve 2012/2823 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki kati para cezası uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 5- (1) 10/2/2012 tarihli ve 2012/2823 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.