Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2012/17) (07.08.2012 T. 28377 R.G.) 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTIP) yer alan “poliesterlerden sentetik devamsiz lifler (polyester elyaf)” in ÇHC menseli olanlari için nihai gözden geçirme sorusturmasi açilmasina ve S. Arabistan menseli ithalata yönelik bahse konu üründe uygulanan dampinge karsi önlem 5 yillik uygulama süresi sonunda yürürlükten kalkmasina karar verilmistir.

small_ekonomi-logo(12)(18).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2012/17
Yayım Tarihi 07/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28377

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/17) (07.08.2012 T. 28377 R.G.)

5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ın ÇHC menşeli olanları için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ve S. Arabistan menşeli ithalata yönelik bahse konu üründe uygulanan dampinge karşı önlem 5 yıllık uygulama süresi sonunda yürürlükten kalkmasına karar verilmiştir.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/17)

(07.08.2012 T.  28377 R.G.)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “polyester elyaf” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle ÇHC için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru, Usaş&Fiber Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş., Bozoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd.Şti., Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş. ve E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf San. ve Tic. Ltd.Şti. firmaları tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”dir.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13) ile ÇHC ve Suudi Arabistan (S. Arabistan) menşeli polyester elyaf ithalatında, ÇHC için 0,08 ABD Doları/Kg ve S. Arabistan için 0,11 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9) ile ÇHC menşeli polyester elyaf için bir “zarar ara gözden geçirme soruşturması” açılmıştır. 5/10/2009 tarihli ve 27367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33) ile tamamlanan ara gözden geçirme soruşturması sonucunda ÇHC menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan önlem, 0,21 ABD Doları/Kg’a yükseltilerek uygulanmaya devam edilmiştir.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 5/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/20 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, ÇHC için soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) S. Arabistan menşeli ithalata yönelik bahse konu üründe uygulanan dampinge karşı önlem 5 yıllık uygulama süresi sonunda yürürlükten kalkacaktır.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üreticilerin ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil otuz yedi gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek otuz yedi günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç otuz yedi gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz yedi gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs189@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.