Gümrük ve Ticaret Bakanligi: GENELGE (2012/28) A.TR Dolasim Belgeleri ve mense belgelerine iliskin olarak yapilacak islemleri düzenleyen07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayili Genelgenin IV. Ihracatta Düzenlenmis Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü bölümünde degisiklik yapilmasi hk.

small_gum-logo(74).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/28
Yayım Tarihi 07/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/28)

A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen
 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgenin IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin
Sonradan Kontrolü bölümünde değişiklik yapılması hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.04.00-010.06

Konu : 2011/13 sayılı Genelge hk.

 

GENELGE

(2012/ 28 )

İlgi : 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelge.

A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin olarak yapılacak işlemleri düzenleyen ilgide kayıtlı Genelge'nin "IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü" bölümünde yer alan (3) no'lu paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"3) a) Sonradan kontrol talebine konu olan A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının üzerindeki mührün ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda, sonradan kontrol talebine konu olan A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe belgelerinin her biri ayrı ayrı ele alınarak, öncelikle sonradan kontrolü yapılan belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 nolu sütununda kayıtlı olan döviz ve toplam fatura bedeline bakılır. Bu bedelin 10.000 TL'yi aşmaması durumunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, ilgili firma tarafından sonradan kontrole ilişkin işlemlerin gümrük idaresince yürütülmesinin talep edilmesi halinde işlemler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

b) Sonradan kontrol taleplerinin Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi durumunda, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde eşyanın serbest dolaşım statüsüne, EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir. Belgeyi düzenleyen kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili bilgi ve belgelerin gümrük müdürlüğüne iletilmesinde sonradan kontrol sonucunun 10 aylık süre içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulur. Eşyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik'te belirtilen serbest dolaşım veya menşe kriterlerini sağlayıp sağlamadığı tespit edilir. Elde edilen kontrol sonuçları varsa ithalatçı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususlar ve ilgili gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte ithalatçı ülke gümrük idaresine bildirilmek üzere AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilir. A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının üzerinde eksiklikler bulunması halinde bunlar ilgili Kararname ve Yönetmelikler çerçevesinde tamamlanır. Gümrük müdürlüğü tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının ''Kontrolün Sonucu'' sütunlarının ilgili kutucuğu işaretlenerek idarenin okunaklı mührü, tarih, imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış olarak AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilir.

c) Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde talep, Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilir.

d) Sonradan kontrolü talep edilen belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 nolu sütununda kayıtlı olan döviz ve toplam fatura bedelinin 10.000 TL'den fazla olduğu hallerde, sonradan kontrol talebi, ithalatçı ülke gümrük idaresinin sonradan kontrol talep tarihi ve sonradan kontrol gerekçeleri belirtilmek suretiyle, ilgili firmaya iletilir."

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatına