Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Uzlasma Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (01.09.2012 T. 28398 R.G.)

small_gum-logo(85).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28398
Yayım Tarihi 01/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28398

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2012 T. 28398 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(01.09.2012 T.  28398 R.G.)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Ertelenmiş kontrol,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “tahsilinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, uzlaşma komisyonlarının sekreterya hizmetlerini yürüten birimlerince, Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu maddesi dikkate alınarak, uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen fiillerle ilişkisinin olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sırasında;

a) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması,

b) Adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması,

c) İlgili Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkeme tarafından ceza verilmiş olması,

hallerinden birinin varlığının tespit edilmesi durumunda ilişki olduğu sonucuna varılır.

(6) İlişki olup olmadığı hususu, uzlaşma sürecinin her aşamasında değerlendirilir. Aksi bir tespit olması durumunda, uzlaşma yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Uzlaşma Komisyonları, 10.000 TL’den az olan uzlaşma talepleri için toplanamaz. Birden fazla yükümlünün başvurusunun 10.000 TL’yi aşması halinde, bu talepler tek bir Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gümrük vergileri ve cezalarının tebliğ tarihlerinin farklı olması halinde, uzlaşma başvurusunda, gümrük vergileri veya cezalara ilişkin en son tebliğ tarihi esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yükümlünün kendisi, temsilcisi veya özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri; veli ya da vasi veya aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde gümrük müşavirleri uzlaşma talebinde bulunabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Uzlaşma talebinde bulunulan alacağın hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte yükümlüye bildirilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde yükümlü ile gümrük müşavirinin başvurusu beraber sonuçlandırılır. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katılımı ile uzlaşma görüşmesi yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün toplantıya katılmaması halinde, temsilcisi veya vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla, gümrük müşaviri de yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir. Ayrıca, aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu durumlarda uzlaşma başvurusunda bulunan ve görüşmelere kendisi ve/veya yükümlü ile birlikte katılan gümrük müşaviri de tutanakları imzalayabilir.

(2) Yükümlü, uzlaşma komisyonu toplantılarında görüşlerini açıklamak üzere gümrük müşaviri bulundurabilir.

(3) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez. Tutanaklara imza atma yetkisi olan kişi veya kişilerin yanında uzlaşma komisyonu toplantılarına katılan diğer kişi veya kişiler, görüşmede hazır bulunanlar olarak, uzlaşma tutanağına imza atarlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Yükümlünün uzlaşma talebi” ibaresi “7 nci maddenin yedinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, yükümlünün uzlaşma talebinin,” şeklinde, “30” ibaresi “45” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkrada geçen “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılan uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde 10.000 TL’ye ulaşmaması halinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır. Söz konusu sürelerin hesaplanmasında ilk yapılan uzlaşma başvuru tarihi esas alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bentlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Uzlaşılan alacakla ilgili olarak 5607 sayılı Kanuna göre daha sonra cezaya hükmedilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Uzlaşılan cezalarda uygulanmayacak indirimler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel usullere göre” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-5’te yer alan “Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, EK-7’de yer alan “kabul ettiğini” ibaresinden sonra gelen “dava açma” ibaresi “itiraz” şeklinde değiştirilmiş, EK-5, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarının en altına aşağıdaki satır, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarında yer alan “Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)” ibarelerinden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Görüşmede hazır bulunanlar:

       

İSİM

İSİM

İMZA

İMZA

”

“

İSİM

Yükümlü

İMZA

”

MADDE 17 – Aynı Yönetmelikte geçen “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin”, “Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğü” şeklinde, “Başmüdür” ibareleri “Bölge Müdürü”, “Başmüdür Yardımcısı” ibaresi “Bölge Müdür Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2012

28038