Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2012/1)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (24.10.2012 T. 28451 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2012/1)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (24.10.2012 T. 28451 R.G.)


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28451
Yayım Tarihi 24/10/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/10/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28451

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (24.10.2012 T. 28451 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(24.10.2012 T. 28451 R.G.)

MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek- ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe “Ek-, “Ek-, “Ek- ve “Ek- ilave edilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2012

28169

 
 

EK - 2

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (2 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

 

 

EK - 3

MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION form

I. INFORMATION ABOUT THE EXPORTER

Title

 

Address

 

Telephone

 

Fax

 

E-mail; Web

 

Tax Authority of which exporter ıs registered to

Title

 

Address

 

Telephone

 

Fax

 

E-mail; Web

 

Registration date and reference number

 

II. INFORMATION ABOUT THE PRODUCER

Title

 

Address

 

Telephone

 

Fax

 

E-mail; Web

 

Tax Authority of which producer ıs registered to

Title

 

Address

 

Telephone

 

Fax

 

E-mail; Web

 

Registration date and reference number

 

Date of starting production

 

Scope of production

(Indicate produced items)

 

Which license is used for production

(Indicate licensee)

 

Amount of registered capital

 

Total turnover

 

Percentage share of foreign capital (If exists, indicate the title, address, telephone, fax, origin of the foreign company)

 

Number of working days per year

 

Average working hours per week (USD)

 

Number of workers employed

 

Does the producer have national or international quality certificate(s)?

(Indicate in detail)

 

Average monthly salary per worker

 

 

III. INFORMATION ABOUT ECONOMIC INDICATORS of the fırm whıch produce THE GOODS CONCERNED

Indicators*

Unit

2008

2009

2010

2011

2012

Production capacity

Quantity

 

 

 

 

 

Total production

Quantity

 

 

 

 

 

Value

 

 

 

 

 

Total domestic sales

Quantity

 

 

 

 

 

Value

 

 

 

 

 

Total exports

Quantity

 

 

 

 

 

Value

 

 

 

 

 

End of period stocks

Quantity

 

 

 

 

 

Value

 

 

 

 

 

Number of workers employed

Persons

 

 

 

 

 

Average monthly salary per worker

US $

 

 

 

 

 

Production date of the products subject to the proforma invoice

 

 

 

 

 

 

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice

 

IV. INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT

Unit cost of the product* (USD)

Art No. and Description of the Product:

Cost items (for one unit production)

Quantity of the input (Kg., pcs, etc)

Unit price of the input

Unit Cost

Raw materials and supplies

RAW MATERIAL 1

 

 

 

RAW MATERIAL 2

 

 

 

RAW MATERIAL …

 

 

 

Cost of labor

 

 

 

Production overheads

Auxiliary material 1

 

 

 

Auxiliary material 2

 

 

 

Auxiliary material …

 

 

 

Indirect labor

 

 

 

Energy

 

 

 

Packaging

 

 

 

Depreciation

 

 

 

Other production overheads

 

 

 

Total cost of production (industrial cost)

 

 

 

Selling and general administrative expenses

 

 

 

Financial expenses (net=expense-income)

 

 

 

Total cost of production (commercial cost)

 

 

 

*This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice

 

Note: This FORM shall be ratified by the Turkish Consulate after the contents of the certificate has been ratified by the authorized officials of the exporter’s country.

 

I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by ……………………………………….. (the name of the company). I undertake that the information provided in this form is correct and verifiable. Information concerning to this form can be verified any time on the premises of my company by experts of the Body to which this form is provided.

 

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.

 

Name:

Title:

Date:

Seal and Signature:

 

 

EK-4

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

 

1. Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.

2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

TC KİMLİK NO

AD-SOYAD

HİSSE PAYI (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

5. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya Mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

6. İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

7. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve ilk irtibatınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.

8. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

9. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

10. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?

11. Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğrafları gibi ek belgeler ile birlikte cevaplayınız.)

12. Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)

13. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

14. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük beş müşterisi ve yaklaşık paylarını belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.

15. Son iki takvim yılına ait Defter-i Kebirde “120 Alıcılar Hesabı” ve “320 Satıcılar Hesabında” yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.

16. Serbest Bölgede faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

17. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

18. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.

19. Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

20. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.

21. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

22. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

23. Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.

24. İthalatçıların piyasadaki konumları (toptancı, perakendeci. vs) ve ne amaçla ithalat yaptıkları hakkında bilgi veriniz.

 

 

EK-5

 

İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler

 

Birim

YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim

Miktar (a)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım

Miktar

 

 

 

 

 

 

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Satışlar

Miktar (b)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL) (c)

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı satışlar

Miktar (d)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL) (e)

 

 

 

 

 

 

Net Ciro

Değer (TL) (f)=(c+e)

 

 

 

 

 

 

Satılan Mamul Maliyeti

Değer (TL) (g)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Giderleri

Değer (TL) (h)

 

 

 

 

 

 

Finansman Net Gideri

Değer (TL) (i)

 

 

 

 

 

 

Ticari Maliyet

Değer (TL) (j)=(g+h+i)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Karı

(Olağan Kar)

Değer (TL) (k)=(f-j)

 

 

 

 

 

 

Stoklar

Miktar (l)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Kapasite ve KKO

Kapasite (Miktar/Yıl)

 

 

 

 

 

 

KKO %

 

 

 

 

 

 

İstihdam

Direk İşçi sayısı (m)

 

 

 

 

 

 

Verimlilik

Üretim/Kişi (a/m)

 

 

 

 

 

 

Amortisman Giderleri

Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]

 

 

 

 

 

 

Aylık Brüt İşçi Ücreti

Ücret (TL/Kişi-Ay)

 

 

 

 

 

 

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Firma Toplam Özsermayesi

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Firma Toplam

Net Ciro

Değer (TL) (n)

 

 

 

 

 

 

Firma Toplam Amortisman Gideri

Değer (TL) (o)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet dışı gelir/gider (net)

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar)

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Ödenen Kurumlar Vergisi

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

 

Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

 

EK-6

 

 

 

 

İTHALATÇI FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

Göstergeler

 

Birim

YIL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Ortalama İthal Fiyat/Maliyet

Değer (TL) (a)

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Satışlar

Miktar (b)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL) (c)

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı satışlar

Miktar (d)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL) (e)

 

 

 

 

 

 

Net Ciro

Değer (TL) (f)=(c+e)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Giderleri

Değer (TL) (h)

 

 

 

 

 

 

Finansman Net Gideri

Değer (TL) (i)

 

 

 

 

 

 

Ticari Maliyet

Değer (TL) (j)=(a+h+i)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Karı

(Olağan Kar)

Değer (TL) (k)=(f-j)

 

 

 

 

 

 

Stoklar

Miktar (l)

 

 

 

 

 

 

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

İstihdam

Çalışan sayısı (m)

 

 

 

 

 

 

Aylık Brüt Çalışan Ücreti

Ücret (TL/Kişi-Ay)

 

 

 

 

 

 

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Firma Toplam Özsermayesi

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Firma Toplam

Net Ciro

Değer (TL) (n)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet dışı gelir/gider (net)

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Firma Toplam Faaliyet Karı (Olağan Kar)

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

Ödenen Vergi

Değer (TL)

 

 

 

 

 

 

 

Tablonun ilk kısmı firmanın ticaretini yaptığı her bir ithal ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yukarıdaki Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

 

 

 

*****TEBLİĞ*****

10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

G.T.İ.P

EŞYANIN TANIMI

BİRİM  CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8302.10.00.00.00

Menteşeler (b)

5

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (b)

5

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

5

             *Kg: Brüt Ağırlık

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan 200 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun doldurulması ve EK-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun, eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc