ISTANBUL VERGI DAIRESI BASKANLIGI: Çin'deki bir firmadan ithalat yapmak üzere anlasilmasi ancak siparislerin gelmemesi durumunda söz konusu yabanci firmaya transfer edilen tutarin gider yazilip yazilamayacagi (2568-29.10.2012) 01.11.2012

ISTANBUL VERGI DAIRESI BASKANLIGI: Çin'deki   bir   firmadan   ithalat   yapmak üzere anlasilmasi ancak siparislerin gelmemesi  durumunda  söz  konusu yabanci firmaya transfer edilen tutarin gider yazilip yazilamayacagi (2568-29.10.2012)  01.11.2012


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-2868 -  09/10/2012
Konu   : Çin'deki   bi firmadan   ithalat   yapmak üzere anlaşılması ancak siparlerin gelmemesi  durumunda  söz  konusu yabancı firmaya transfer edilen tutarın gider yazılıp yazılamayacağı 

İlgidkayıtlı  özelge  talep  formunuzdan,  internet  üzerinden  yapılan  araştırmalarınız  neticesinde  Çin'deki  bir firmadan ithalat yapılmak üzere sipariş verildiği ve karşılığında yabancı firma hesabına 12.000 Amerikan Doları havale edildiği ancak sipar verilen ürünlerin söz konusu firma tarandan gönderilmediği anlılmış olup havale edilen tutarın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacı hususunda Başkanlığımız göşü talep edilmektedir.
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacı belirtilmektedir.

Safi kurum kazancının tespiti için atıfta bulunulan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde ticari kazanç, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar olarak tanımlanmış olup Kanunun 40 ıncı maddesinde; işle ilgili olmak şartı ile mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek gider olarak kabul edileci hükne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 213 sayı Vergi Usul Kanununun üpheli Alacaklar" blık 323 üncü maddesinde;

" Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şaryla;

 1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

 2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan

dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır.

 

 Yukada yazı şüpheli alacaklar için derleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık aylabilir.

 Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

 Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarla tahsil edildikleri dönemde kar zarar hesabına intikal ettirilir."  hük yer almaktadır.

Bu hükme göre, ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olarak dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine dmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayıldığından yukarıda  belirtilen  şartla taşıyan  alacaklar  için  karşılık  aylması  mümkün  bulunmakta  olup,  bu  şartlardan herhangi birisinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına imkan bulunmamaktadır. Alacın yurt içinden veya yurt dışından olması bir önem tımadığından yurt dışından olan alacaklar için de bu madde hükümleri geçerlidir.
 
Diğer taraftan, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklara karşılık aylabilmesi için borçlunun noter vasıtasıyla protesto edilmesi veya borcun (3. kişilere ispat açısından kanaat verici belge olacak şekilde) bir yazı ile istenmesi ve protestonun ya da yazının muhatabına ulmış olması gerekmektedir. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların tespiti açısından dava edilecek alacak için avukatlık ücreti, yargı harcı, notere yapılacak ödemeler ile posta giderleri topla dikkate alınarak tahmini bir dava maliyeti bulunacak ve bu tutar alacakla kıyaslanacakr. Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, mahkemeye başvurulmadan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenerek tahsil edilemeyen alacak için karşılık aylması mümkün olabilecektir
 
Yurt dışından olan alacakların şüpheli hale geldiğinin ispatlanabilmesi için ticari yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya icra takibinde bulunulması gerekmektedir. Yurt dışından olan alacakların dönem sonunda değerlemesi nedeniyle oluşacak kur farkla da asıl alacın akıbetine tabi olduğundan asıl alacak şüpheli hale geldikten sonra bu alacağa blı olarak oluşan kur farkla için de şüpheli alacak karşılığı aylması mkün bulunmaktadır. 
 
Yukada yapılan açıklamalar çerçevesinde, yurt dışından olan alacaklarınız için iş yapğınız firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra mevzua uyarınca icra takibine başlanılması halinde alacın Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre şüpheli hale geldiği kabul edilebilecek olup söz konusu takiplere blanıldığı hesap döneminde karşılık aylması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc