Seker Kurumundan:Yüksek Yogunluklu Tatlandirici Ithalati Için Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine Iliskin Usul ve Esaslara Dair Karar (08.11.2012 Tarihli ve 28461 S.RG)

Seker Kurumundan:Yüksek Yogunluklu Tatlandirici Ithalati Için Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine Iliskin Usul ve Esaslara Dair Karar (08.11.2012 Tarihli ve 28461 S.RG)


 
Kaynak Diğer Sayı 28461
Yayım Tarihi 08/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28461

ŞEKER KURULU KARARI (2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar

 

Şeker Kurumundan:

ŞEKER KURULU KARARI

Karar tarihi      :        02/11/2012

Karar No  :      264/6

Karar      :      "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda

               Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar"

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Karar, Tebliğ’de belirtilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatında beyan edilen amaca uygun olarak kullanımının yurt içinde takibinin sağlanması amacıyla, söz konusu ürünlere uygunluk belgesi düzenlenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 – Bu Karar, 4634 sayılı Şeker Kanunu ve “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat Tebliği” gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu Karar’da geçen;

a) Kurum: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurumu’nu,

b) Kurul: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurulu’nu,

c) Tebliğ: Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ”i,

d) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT): Tebliğ’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri ile belirtilen ürünleri,

e) Uygunluk Belgesi: Kurum tarafından düzenlenen uygunluk belgesini,

f) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,

g) Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

h) Mobil Elektronik İmza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

ı) Nitelikli Elektronik Sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

i) Kullanıcı: EVİS üzerinden ithalatçı firmalar adına başvuruları girecek, işlemin takibini yapacak ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ithalatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,

j) ESHS: Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını,

k) İthalatçı: Nihai üreticiye ve/veya aracıya satış yapmak ve/veya üretimde kullanmak üzere YYT ithalatı yapacak olan firmayı,

l) Nihai Üretici: Tebliğ kapsamı maddeyi üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

m) Fason Üretim: Özel ve tüzel kişiler arasında üretime başlamadan önce karşılıklı yapılan sözleşmeye ve izne bağlı olan ve imal edilecek ürünle ilgili hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edildiği üretimi

ifade eder.

İthalatçıların Tanımlanması

MADDE 5 – İthalatçıların, EVİS üzerinden başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme tanıtılması gerekmekte olup, ithalatçının sisteme tanıtılabilmesi için aşağıda sıralanan belgeler, dilekçe ekinde Şeker Kurumuna iletilmelidir.

1- EK-1’de yer alan firma bilgileri,

2- İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3- Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),

4- Vergi Levhasının noter tasdikli sureti.

Kullanıcıların Yetkilendirilmesi

MADDE 6 –İthalatçılar, internet üzerinden erişerek Şeker Kurumu sistemlerine giriş ve başvuru işlemlerini yüksek güvenlik gereklilikleri nedeniyle sadece Elektronik İmza veya Mobil İmza aracılığı ile yapabileceklerdir. İthalatçı firmaların “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişilerin EK-2’de yer alan dilekçe ile Şeker Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Uygunluk belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için firmaya ait imza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin elektronik imza veya mobil imza ile başvuruyu imzalama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, imza yetkilisi kişilere ait kimlik bilgileri ile münferit/müşterek imza gerekip gerekmediği hususlarının EK-3’de yer alan form düzenlenirken belirtilmesi zorunludur. EVİS üzerinden başvuru yapabilmek için ithalatçının sistemi kullanacak tüm kullanıcılarının EK-2’de belirtilmesi gerekmektedir. EK-2’de bildirilen kullanıcılardan ancak EK-3’de belirtilen imza yetkisi olan kullanıcılar sistem üzerindeki başvuru ve dilekçelerin onaylanması işlemini imza sirkülerindeki yetki seviyelerine göre gerçekleştirebileceklerdir. Ancak, zaruri durumlarda, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce noter tasdikli olarak EK-4’de yer alan taahhütname ile yetki devri yapılan kişiler başvuruyu imzalayabileceklerdir.

Yetkinin İptali

MADDE 7 – Kullanıcıların yetkisi, ithalatçının Şeker Kurumuna yazılı olarak başvurması halinde iptal edilir. Başvuru sırasında, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce noter kanalıyla düzenlenmiş ve EK-5’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş azilname aranır.

Yetki sahibi kişinin yetkisini kullanmaktan vazgeçmesi halinde, ithalatçıya yapılan bildirim ile bu bildirimin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak ithalatçıya gönderildiğini tevsik eden belgelerin Şeker Kurumu’na sunulması gerekir.

Güncelleme İşlemleri

MADDE 8 – Firma bilgilerinin değiştirilmesi, güncellenmesi ya da firma tanımlamasının tamamen kayıttan düşürülmesi Şeker Kurumuna yazılı olarak başvurulması halinde Kurum tarafından “Firma Tanımlama” uygulaması aracılığıyla yapılır.

Firma unvanında/vergi numarasında / ticaret sicil numarasında değişiklik yapılması durumunda, söz konusu değişikliğe dair 5 inci madde uyarınca aranan belgelerin, usulüne uygun şekilde firma tarafından dilekçe ekinde Kuruma sunulması sonrasında, kullanıcı yetkilerinin Şeker Kurumu tarafından sisteme tekrar tanıtılması gerekmektedir.

Firmanın faaliyetine son vermesi durumunda, firma tarafından bu durumu tevsik eden belgeler Kuruma sunulur. Bu çerçevede, firmanın kayıttan düşürülmesi ve bu firmanın kullanıcı yetkilerinin iptali Kurum tarafından yapılır.

Firma tanımlaması ile kullanıcılara dair bilgi ve belgelerde meydana gelecek değişiklikler bu Karar hükümleri çerçevesinde firma tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde bildirilir. Bildirimin yapılmaması ve bu değişikliklerin Kurum tarafından öğrenilmesi durumunda, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın EVİS kapsamındaki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır.

Yetki

MADDE 9 –Kurum Uygunluk Belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Kurum’dan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.

Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mobil Elektronik İmza sahibinin fiil ehliyetinin sınırlandığının, gaipliğinin, ölümünün veya adına işlem yaptığı firmanın tüzel kişiliğini kaybettiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişinin ya da firmaların yetkilendirdiği kişilerin uygulamaya giriş yetkileri Kurumca iptal edilir.

Uygunluk Belgesi Talebi

MADDE 10 –İthalatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Şeker Kurumu web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden Kuruma başvururlar.

Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; EK-6’da yer verilen bilgi ve belgelerin EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarasını belirterek dilekçe ekinde tam ve eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilmesi gerekmektedir. Kurum, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yapılacak uygunluk belgesi başvurularında yürürlükteki tebliğ kapsamı tüm YYT’lere ilişkin önceki takvim yılı sonu stok miktarları, uygunluk belgesi numarası belirtilerek, ıslak imzalı olarak Kuruma yazı ile bildirilecektir.

Söz konusu uygunluk belgesi bazındaki stok miktarları Kurum tarafından EVİS’e girildikten sonra ithalatçılar başvuru yılı içinde YYT’lere ilişkin ithalat/satış/kullanım/iade vb. bilgileri EVİS’e gireceklerdir.

Tüm bu işlemler neticesinde, başvuru konusu YYT’ye ilişkin EVİS üzerinde düzenlenen Uygunluk Belgesi Başvuru Formunda, ithalatçının sisteme giriş yaptığı stok hareket bilgileri başvuru tarihi itibariyle firma kayıtlarıyla uyumlu olacak şekilde yer alacaktır.

Karışım halinde ithal edilecek YYT’ler için yapılacak başvurularda, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları GTİP’i seçilecek ve sisteme GTİP karışım bilgileri girilecektir. Gerektiğinde Kurumca karışımın nitelik ve nicelik olarak analizini gösterir analiz raporu istenecektir.

Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, yazılı olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11 – Kuruma yapılan başvurular, tam ve eksiksiz olması şartıyla, 10 (on) işgünü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Kurum tarafından ücretsiz olarak elektronik imza ile onaylanan “Uygunluk Belgesi” düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır. İthalatçı EVİS üzerinden başvurusunun hangi aşamada olduğunu, Kurum tarafından imzalanıp imzalanmadığını takip edebilir. Kurum, gerekli görmesi halinde başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğunu araştırabilir.

Yapılan beyanın ve/veya belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde uygunluk belgesi düzenlenmez.

Şeker Kurumu’na iletilmesi zorunlu olan belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan, adına uygunluk belgesi düzenlenmiş/düzenlenecek başvuru sahiplerinin bu Karar kapsamında yapacakları uygunluk belgesi başvuruları karşılanmaz.

Kullanıcıya Yapılan Bildirimler

MADDE 12 – Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla gerçekleştirir.

Başvuruya ilişkin olarak Kurum tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi, Kurum yetkilisi tarafından elektronik imza ile onaylandığı anda kullanıcı ekranında PDF formatındaki belge görünecektir.

PDF formatındaki belge; kullanıcı tarafından döküm alınarak veya elektronik ortamda iletilerek ilgili Gümrük Müdürlüğüne beyan edilecektir.

Uygunluk Belgesi ve Kullanımı

MADDE 13 – Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz.

Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Uygunluk belgesi kapsamı eşyaya ait ithalatlar gerçekleştikçe sisteme girilmesi yeni bir uygunluk belgesi başvurusu yapılırken firma stoklarının muhasebe kayıtlarıyla tutarlılık sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Uygunluk belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili bilgilerin ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamesinin sisteme yüklenmesi, ithalat gerçekleşmediyse de gerçekleşmediğinin sistem üzerinden belirtilmesi, EVİS üzerinden sisteme yüklenerek Uygunluk Belgesinin kapama işlemlerinin uygunluk belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Şeker Kurumuna iletilmesi zorunludur.

İthalatın İzlenmesi

MADDE 14 – Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların belge başvurusunda beyan edilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti için gerekli hallerde ithalatçılardan/satın alan firmalardan/nihai üreticilerden ek bilgi ve belge alınır. Gerekli görülmesi halinde kontrol amaçlı olarak yerinde inceleme yapılır.

Uygunluk belgesi başvurusu sırasında veya sonrasında beyan edilen bilgilerde ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklik, belge süresi dolmuş olsa dahi, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde Kuruma bildirilecektir.

Uygunluk Belgesi kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin ithalatçı/aracı tarafından yurt içine satışı sırasında, ilgili ithalat partisi için düzenlenmiş uygunluk belgesinin bir fotokopisi kaşelenerek satış faturalarına eklenir. İthalatçılar YYT’ye ilişkin tüm işlemleri (ithalat/satış/iade/kullanım vb.) Uygunluk Belgesi numarası ile EVİS üzerinden sisteme gireceklerinden, ithalatçı ve aracı firmalar tarafından uygunluk belgesinin satış faturalarına eklenmesi gerekmektedir.

Fason üretime ilişkin bilgi ve belgelerin “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nda (YMM Raporu) yer alması kaydıyla, fason üretimde kullanılmak üzere ithal edilecek YYT için uygunluk belgesi düzenlenir.

Sadece gıdalarda kullanılmak amacıyla uygunluk belgesi talep eden ithalatçılar tarafından, uygunluk belgesi kapsamında ithal edilen tüm YYT’lerin ithalatından nihai üreticiye kadar tüm yurtiçi satış aşamalarını ve nihai kullanım sürecini de kapsayacak şekilde EK-7’de belirtilen “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” her takvim yılı sonu itibariyle 15 Mayıs’a kadar Kuruma ibraz edilecektir. “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun III Hesap İncelemeleri bölümünü oluşturan tablolar ithalatçılar tarafından EVİS üzerinden sisteme girilen satış, vb. hareketlerden oluşacak olup, elektronik ortamda Kurum incelemesi tamamlandıktan sonra oluşturulan tablolar YMM raporunda Kuruma ibraz edilecektir.

YMM raporu için ithalatçılar kendilerine ait stok hareketlerinin yanısıra zincir takibini yaparak aracıların satışlarını nihai üreticiye ulaşıncaya kadar satış, vb. hareketleri EVİS üzerinden sisteme gireceklerdir.

2012 yılına ait YMM raporu da dahil olmak üzere YMM raporları bu Karar kapsamında düzenlenerek Kuruma ibraz edilecektir.

İthalatçılar YYT’lere ilişkin stok hareketlerini Uygunluk Belgesi bazında nihai üreticiye kadar EVİS üzerinden sisteme girmekle yükümlü olduklarından aracı satıcılar ve nihai üreticiler kendileri ile ilgili konularda ithalatçıya karşı sorumludur.

İthalatçıların YYT satış bilgilerini EVİS’e girerken nihai üretici olarak belirttikleri firmalar, Kurumun web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden vergi numaralarını girmek suretiyle, YMM Raporunun konusu takvim yılı içinde satın aldıkları ve ürünlerinde kullandıkları tüm YYT’leri kapsayacak şekilde YYT/şeker vb. kullanım ve mamul üretim bilgilerini gireceklerdir.

Girilen bilgiler Kurum tarafından incelendikten sonra YYT İmalatçı Üretim Tablosunun çıktısı alınarak nihai üretici tarafından ıslak imzalı olarak Kuruma gönderilecektir. Nihai üretici, YYT İmalatçı Üretim Tablosu ile birlikte; imza sirküleri, kapasite raporu sureti ve etiket örneklerini Kuruma teslim edecektir. İthalatçıların nihai üretici olarak belirttikleri firmalara ait YYT İmalatçı Üretim Tablolarının tümünün Kuruma ulaştığı bilgisi EVİS üzerinden görülmeden YMM Raporunun Kuruma gönderilmemesi gerekmektedir. İthalatçıların uygunluk belgesi bazında EVİS’e girdikleri satış bilgilerinde nihai üretici olarak belirtilen tüm firmaların YYT İmalatçı Üretim Tabloları ekleriyle birlikte tam ve eksiksiz olarak YMM Raporu ekinde veya ayrıca Kuruma teslim edilmeden ithalatçının YMM Raporu incelenmeyecektir.

Eğer ithalatçı hem gıda hem de gıda dışı amaçla YYT ithalatı yapıyorsa YMM raporu tüm ithalatları kapsayacak şekilde düzenlenir.

Kurum gerekli görmesi halinde 1 yıldan önce de raporun güncellenmesini isteyebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – Bu Karar 20/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – Bu Karar hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

 

 

EK-1

İthalatçı Firmalara Ait Bilgi Tablosu

 

 

1.                   

Firma Adı

 

2.                   

Vergi No

 

3.                   

Vergi Dairesi

 

4.                   

Adres

 

5.                   

Telefon

 

6.                   

Faks

 

7.                   

E-posta

 

 

 

 

 

1.        Firma adı eksiksiz yazılmalıdır.

2.        Vergi Numarası eksiksiz olarak yazılmalıdır.(0 ile başlıyorsa mutlaka yazılmalı – Örnek: 0023456765)

3.        Bağlı olduğu Vergi Dairesi.

4.        Firma adresi eksiksiz yazılmalıdır.

5.        Telefon Numaraları (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: 02122222222;02343456543 )

6.        Faks Numaraları (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: 02122222222;02343456543 )

7.        E-posta adresleri (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: mehmet@abc.com;ahmet@abc.com)

 

 

 

 

(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

 

 

(Firma Kaşesi)

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

Tarih: ..../.../....

 

 

T.C.
ŞEKER KURUMUNA
 

           

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz yüksek yoğunluklu tatlandırıcıya ilişkin olarak “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar” çerçevesinde, elektronik ortamda yapılacak başvuruların düzenlenmesi ve takip edilmesi kapsamında aşağıda bilgileri verilen personelimiz firmamız tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmiştir.


            Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

 

Kullanıcı Personelin Adı Soyadı

TC Kimlik Numarası

Unvan

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                                                              (Firma Kaşesi)

 

 

EK-3

 

Tarih: ..../.../....

T.C.
ŞEKER KURUMUNA
 

            İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz yüksek yoğunluklu tatlandırıcıya ilişkin olarak Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar”  çerçevesinde, elektronik ortamda yapılacak başvuruların imzalanarak onaylanması kapsamında yetkililerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

            Bilgileri ve gereği arz olunur.

                                                               (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                                          (Firma Kaşesi)

 

İthalatçı Firmaların İmza Yetkilileri Bilgi Tablosu

Sıra No

Yetkilinin Adı Soyadı

Yetkilinin TC Kimlik No.

Münferiden İmzaya Yetkili (*)

Müştereken İmzaya Yetkili (**)

Kaç Müşterek İmza Gerekiyor? (***)

1

 

 

( ) Evet /  ( ) Hayır

( ) Evet /  ( ) Hayır

 

2

 

 

( ) Evet /  ( ) Hayır

( ) Evet /  ( ) Hayır

 

3

 

 

( ) Evet /  ( ) Hayır

( ) Evet /  ( ) Hayır

 

4

 

 

( ) Evet /  ( ) Hayır

( ) Evet /  ( ) Hayır

 

5

 

 

( ) Evet /  ( ) Hayır

( ) Evet /  ( ) Hayır

 

(*) İmza Yetkisi (Münferit) : İmza sirkülerinde yer aldığı şekliyle firma adına tek başına İthalat Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunabilecek yetkililerini işaretleyecektir.

(**) İmza Yetkisi (Müşterek) : İmza sirkülerinde yer aldığı şekliyle firmanın müştereken imza kullanarak İthalat Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunabilecek yetkililerini işaretleyecektir.

(***) : Firmanın kaç müşterek imza ile temsil edildiği belirtecek olup, müştereken imza atacak kişilerin isimleri bu bölüme ayrıca yazılacaktır.

Tabloya ihtiyaç sayısı kadar satır eklenebilir.

 

 

 

NOT:

 

 

 

 

Elektronik İmza Temin Edilebilecek Sertifika Sağlıyıcıları: E-Güven,Turktrust, E-tugra, Kamusm-Tubitak (Sadece Kamu Kurumları)

Mobil İmza Temin Edilebilecek GSM Operatörleri : Turkcell

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

EK-4

Tarih: ..../.../....

TAAHHÜTNAME

Şeker Kurulu’nun “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar” ı kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

                                                                (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                                                (Firma Kaşesi)

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ                         : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ                                       : GÜN/AY/YIL

 

T.C. KİMLİK NO                 :

ADI SOYADI                       :

BABA ADI                           :

ANNE ADI                           :                                                       

DOĞUM YERİ                      :

DOĞUM TARİHİ                :

CİNSİYETİ                            :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE                :

CİLT NO                               :

AİLE SIRA NO                    :

SIRA NO                               :

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih)

 

                                                                                                                            (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

DAYANAK:………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

                                                              

EK-5

.../.../....

AZİLNAME

 

            Şeker Kurulu’nun “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar” ı kapsamında, ……...................... vergi numaralı ve ………………………………………...... unvanlı firmamız adına aşağıda kimlik bilgileri verilen kişiye vermiş olduğumuz yetkiyi azlediyoruz.

İmza - Kaşe

T.C. KİMLİK NO        :

ADI SOYADI              :

BABA ADI                 :

ANNE ADI                 :

DOĞUM YERİ            :

DOĞUM TARİHİ        :

CİNSİYETİ                 :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE      :

CİLT NO                     :

AİLE SIRA NO           :

SIRA NO                     :

 

(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)

İşbu AZİLNAME altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

 

                                                                                   (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

 

 

 

EK-6

 

UYGUNLUK  BELGESİ BAŞVURUSUNDA KURUMA İLETİLECEK BELGELER
 

1-     Başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait o ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli proforma fatura ya da ticari faturanın aslı veya noter tasdikli sureti (Ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin; ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı/sigorta/navlun bedeli ayrı ayrı gösterilmelidir.)

2-     Uygunluk Belgesi Başvurusunda belirtilen YYT kullanılarak fason üretim yaptırılacak ise; fason üretim sözleşmesi ile birlikte, fason üretim yapacak firmaya ait Kapasite Raporunun bir sureti

3-     Sadece gıda amaçlı kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler bir önceki takvim yılına ait YMM Raporu (Ek-7)

4-     Gıda dışı amaçlı YYT ithalat başvurularında yukarıda belirtilenlere ek olarak; İlaç/sağlık amaçlı başvurularda; ilaç prospektüsü, Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi ve gümrük muafiyet yazısı fotokopileri

 

EK 7 / 1

 

 

Rapor Sayısı: YMM ../...-...
Rapor Ekleri :

 

........................

..../.../.......

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UYGUNLUK BELGESİ KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan
Yeminli Mali
Müşavirin
 

 

Adı Soyadı

:

Bağlı Olduğu Oda

:

Büro Adresi

:

Telefon Numarası

:

 

Dayanak
Sözleşmesinin

Tarihi

:

Sayısı

:

 

İthalatçının
 

 

 

Adı Soyadı (Ünvanı)

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Telefon Numarası

:

 

İnceleme Dönemi

:

 

İthalat Uygunluk Belgelerinin

Tarihi

:

Numarası

:

SONUÇ 

:

 

 

EK 7 / 2

 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UYGUNLUK BELGESİ KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU
I.           GENEL BİLGİ
Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
  -                    İthalatçının, ünvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya ünvanları, adresleri hisse oran ve tutarları
  -                     İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.
  -                     İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.
  -                     İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.
  -                     İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.
  -                     İthalatçının son bir yıl içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.
  -                     İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.
  -                     Gerekli görülen diğer hususlar.
 
II. USUL İNCELEMELERİ
Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.
  -                     Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.
  -                     Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler.
  -                     Uygunluk Belgelerine ilişkin bilgiler.
  -                     Gerekli görülen diğer hususlar.

III. HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler (aracı satıcının satış fatura bilgileri, vb.) esas alınarak ithalatçının EVİS üzerinde oluşturduğu ve Kurum tarafından incelemesi tamamlanmış İcmal Tablosu, Satış Hareketleri Tablosu ve Nihai Kullanıcı Alım Tablolarının bulunması zorunludur. İthal edilen YYT’lerin doğrudan ihraç edilmesi durumunda ise, fatura ve gümrük çıkış beyanname fotokopilerinin YMM’ce onaylanmış listesi rapora eklenecektir.   Her takvim yılının sonunda verilecek olan rapor takvim yılının tamamını kapsayacaktır ve en geç 15 Mayıs’a kadar Kuruma ibraz edilecektir.

IV .  SONUÇ

Yeminli Mali Müşavir, yukarıda yer alan hususların ilgili mevzuata ve yasal defter kayıtları ile belgelere uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir. Sonuç bölümüne ithalatçının Rapor döneminin takvim yılı sonu itibariyle Tebliğ kapsamındaki tüm YYT’lerin stok miktarı belirtilecektir. Rapora Yeminli Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi eklenecektir.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc