Maliye Bakanligi: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebligi (Seri No: 56) (01.01.2013 T. 28515 R.G.) 2013 yili damga vergisi tutarlari (Gümrük beyannameleri için 53,00 TL)

small_maliye_bakanligi(9).jpg


 
Kaynak Maliye Bakanlığı Sayı 28515
Yayım Tarihi 01/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28515

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) (01.01.2013 T. 28515 R.G.)
2013 yılı damga vergisi tutarları (Gümrük beyannameleri için 53,00 TL)


 

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 56)

(01.01.2013 T.  28515 R.G.)

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", üçüncü fıkrasında "…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir." denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

 

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

 

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

 

Tebliğ olunur.

 

 

——————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

 

1.    Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

 

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

    kira bedeli üzerinden)                                                                  

                                 

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

 

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                              

 

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)                                                    

 

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş 

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler     

                          

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

 

1. Tahkimnameler                                                                       

 

(39,65 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

 

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

 

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

 

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               

 

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

     kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         

 

(Binde 5,69)

 

 

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

 

2. Ticari belgeler:

 

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

(13,95 TL)

 

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

 

    ba) Bilançolar 

     (30,60 TL)

    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

 

 

 

 

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

 

1. Makbuzlar:

 

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                      

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                     

 

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                             

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

 

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

 

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

 

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

 

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)

 

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

 

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                                                             

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                    

(0,65 TL)