Gümrükler Genel Müdürlügü: Antrepoya esya alinmasi ve ayni gümrük idaresi denetiminde esya sevki hk. 08/02/2013 T. GENELGE (2013/5)

small_gümrük logo(8).bmp


 
Kaynak Gümrük Müsteşarlığı Sayı 2013/5
Yayım Tarihi 08/02/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/02/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/5)
Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevki hk.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 77939137-010.06.02

Konu: Antrepoya eşya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eşya sevki

 

GENELGE

(2013/5 )

 

Özet beyan ve transit rejimi uygulamaları kapsamında yapılan değişiklikler çerçevesinde, serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepoya alınmasında ve aynı gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri, antrepo ve iskeleler arasında yapılacak eşya sevkinde aşağıdaki Şekilde işlem yapılacaktır.

 

I- EŞYANIN ANTREPOYA ALINMASI

 

Bilindiği gibi, antrepolara geçici depolanan eşya statüsünde eşya konulabilmesi mümkün bulunmamakta, eşyanın antrepoya antrepo beyannamesi ile alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi amacıyla antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a. Geçici Depolama Yerinde Bulunan Eşyanın Aynı Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Bir Antrepoya Alınması

 

Gümrük Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde olup, geçici depolama yerinde bulunan eşyanın buradan çıkarılması için gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu veya havayolu ile gelen ve Gümrük Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi uyarınca geçici depolama yeri addolunan limanlara boşaltılan eşya da geçici depolanan eşya statüsündedir.

 

Bu çerçevede, geçici depolama yerinde veya böyle addolunan yerlerde bulunan eşyanın antrepoya alınmak üzere buralardan çıkarılabilmesi için antrepo beyannamesinin verilmiş olması gereklidir.

 

b. Eşyanın Geçici Depolama Yerine Konulmadan Antrepoya Alınması

 

1) Genel hükümler

 

Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, geçici depolama yerine konulmadan doğrudan antrepoya konulmak istenilen eşya, antrepo beyannamesinin verilmesi kaydıyla antrepoya alınacaktır.

 

TIR Karnesi veya transit beyannamesi ile transit rejimi altında taşınan ve varış gümrük idaresinde doğrudan antrepoya götürülen taşıtın antrepoya ulaşması ile birlikte antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşavirince (YGM), taşıtın antrepoya ulaştığı tarih ve saati içerecek şekilde esas olarak elektronik ortamda, zorunlu hallerde ise mevcut evraklar üzerinden gümrük idaresine bilgi verilecektir. Gümrük idaresinin aksine bir tespiti bulunmaması halinde, transit işleminin hareket gümrük idaresince belirlenen süre içerisinde gerçekleşip gerçeklemediğinin tespitinde gümrük idaresine yapılan bildirimdeki tarih ve saat esas alınacaktır.

 

Antrepo beyannamesinin, Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre taşıtın antrepoya gelişini müteakip en geç iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir. Antrepo beyannamesi verilmeden eşyanın antrepoya alınmasına izin verilmeyecektir.

 

Antrepo beyannamesi verilerek muayene hattının belirlenmesini ve beyanname verildiğinin YGM tarafından tespit edilmesini müteakip, eşya taşıttan indirilecek ve YGM tarafından sayım tutanağına bağlanarak antrepoya alınacaktır. Muayene memurunca yapılacak kontrol/muayenede sayım tutanağının beyana uygunluğu da göz önünde bulundurulacaktır.

 

YGM tarafından eşyaya ilişkin eksiklik ya da fazlalık tespit edilmesi halinde bu durum sayım tutanağında belirtilecektir. TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamı söz konusu eşyaya ilişkin takibat, duruma göre TIR Uygulama Tebliğinin 34 üncü maddesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 247 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, söz konusu maddelerde yer verilen hükümler çerçevesinde muayene memurunca antrepo beyannamesinde gerekli düzeltme yapılacaktır.

 

Taşıtın, antrepoya ulaşmasını müteakip eşya taşıttan boşaltılmadan ve gümrük idaresinin izni olmadan antrepodan ayrıldığının tespit edilmesi durumunda YGM tarafından gümrük idaresine bilgi verilecektir. Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmeyen eşyaya ilişkin olarak, YGM tarafından gümrük idaresine bilgi verilecek ve bu durumdaki eşya ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilecektir.

 

Antrepolarda YGM yerine memur görevlendirildiği durumlarda, YGM tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen işlemler ilgili memur tarafından yerine getirilecektir.

 

2) Transit rejimi kapsamında parsiyel taşımacılık konusu eşyanın antrepoya alınması

 

İçerisinde birden fazla alıcıya ait ve bir kısmı geçici depolama yerine bir kısmı ise antrepo rejimi kapsamında antrepoya alınacak eşya bulunan taşıtın öncelikle geçici depolama yerine götürülmesi esas olmakla birlikte, Şartların gerektirmesi ve gümrük idaresince de uygun bulunması halinde, taşıtın öncelikle antrepoya götürülerek bilahare geçici depolama yerine sevk edilmesi de mümkündür.

 

Eşyanın önce geçici depolama yerine boşaltılması durumunda boşaltmayı müteakip taşıt gümrük idaresince mühürlenecek ve boşaltılmak üzere ilgili antrepolara sırasıyla intikal ettirilecektir. Taşıt her seferinde ilgili antrepoda görevli YGM tarafından mühürlenerek bir sonraki antrepoya gönderilecektir. Eşyanın önce antrepoya boşaltılması durumunda ise taşıt YGM tarafından mühürlenmek suretiyle bir sonraki antrepoya veya geçici depolama yerine sevk edilecektir. Gümrük idaresi veya YGM tarafından takılan yeni mühürler Transit Refakat Belgesine kaydedilecektir.

 

Parsiyel taşımacılık kapsamı birden fazla alıcıya ait eşyadan antrepo beyannamesi verilmiş olanlar antrepoya boşaltılarak bu işlemi müteakip taşıt YGM tarafından tekrar mühürlenecektir. Taşıttaki eşya için Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süre içerisinde antrepo beyannamesi verilmemiş olması durumunda söz konusu madde uyarınca işlem yapılacaktır.

 

Parsiyel taşımacılık kapsamı birden fazla antrepoya boşaltılacak eşya için taşıtın uğradığı her bir antrepoda antrepo beyannamesi, en geç Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürelerde verilecektir. Antrepoya alınacak eşyanın tamamının antrepoya boşaltılmasını müteakip, taşıtın bir sonraki antrepoya sevki gecikmeksizin sağlanacaktır.

 

İçerisinde geçici depolama yeri ve/veya antrepoya alınacak eşya ile birlikte taşıtüstü işleme tabi tutulacak eşya bulunan taşıtlar, önce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara, son olarak ise taşıtüstü işleme tabi tutulacağı yere sevk edilecektir.

 

Transit rejimi kapsamında birden fazla gümrük idaresinde işlem görmek üzere sevk edilen taşıtlar ile ilgili olarak her bir gümrük idaresinde yukarıda belirtildiği Şekilde işlem yapılacaktır.

 

 II- AYNI GÜMRÜK İDARESİ DENETİMİNDEKİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE EŞYA SEVKİ

 

Aynı gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri, antrepo ve iskeleler arasında yapılacak eşya sevki işlemlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

a. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Geçici Depolama Yerine Eşya Sevki

 

Eşyanın bir geçici depolama yerinden başka bir geçici depolama yerine sevki için eşya sahibi veya eşyanın teslimine kadar eşya üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip kişi tarafından ek-1’deki örneğe uygun bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, gerekli ayniyet önlemleri de alınmak suretiyle, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir.

 

İlk geçici depolama yerinden eşya çıkışı ve ikinci geçici depolama yerine eşya girişinde geçici depolama yerlerinin stok kayıtlarında ve BİLGE sistemindeki kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

Ayrıca; aynı limanda bulunan iskeleler arasındaki eşya sevklerinde de geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevkine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır.

 

b.Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Geçici Depolama Yerinden Antrepoya Eşya Sevki

 

Eşyanın bir geçici depolama yerinden antrepoya sevki için eşya sahibi tarafından ek-1’deki örneğe uygun bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, gerekli ayniyet önlemleri de alınmak suretiyle, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılarak antrepoya alınabilmesi için antrepo beyannamesi verilmesi gerektiğinden, antrepoya eşya girişinde YGM Rehberi uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca; limandan geçici depolama yeri veya antrepoya yapılacak eşya sevklerinde de dilekçe ve memur refakatine ilişkin yukarıda belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

 

c. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Antrepoya Eşya Sevki

 

Eşyanın bir antrepodan başka bir antrepoya sevki için eşya sahibi tarafından ek-1’deki örneğe uygun bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Bu durumda, 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi düzenlenecek ve eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Antrepodan çıkış ve diğer antrepoya giriş işlemlerinde YGM Rehberi uyarınca işlem yapılacaktır.

 

ç. Ortak Hükümler

 

Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya aynı liman sahasındaki iskeleler arası eşya sevklerinde, eşyanın varış yerindeki antrepo veya geçici depolama yeri stok kayıtlarına girişi yapılıncaya kadar eşyaya ilişkin tüm sorumluluklar talepte bulunan kişiye aittir.

 

Gümrük idaresine yapılacak başvuru ile eşyanın sevk ve tesliminde ek-1'de yer alan dilekçe ile ek-2'de yer alan tutanak kullanılacaktır.

 

III- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER

 

a) 17/10/2002 tarihli ve 2002/29 sayılı Genelge,

b) 6/10/2009 tarihli ve 2009/100 sayılı Genelge,

c) 25/8/2011 tarihli ve 2011/41 sayılı Genelge,

 

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

Ek-1

 

..................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Müdürlüğünüzce onaylı …/.../... tarihli ve .................. sayılı özet beyana/beyannameye kayıtlı, ............. Geçici DepolamaYeri/Antrepoda bulunan, ..... kapta, .......-kg ........ cinsi eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin EK:62 nolu “Antrepoya ve geçici depolama yerine alınması bakımından özellik gösteren eşya listesi” nde kayıtlı eşyadan olmadığını ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer mevzuat gereğince, alınması gereken vergiler ve uygulanacak müeyyideler ile cezalar bakımından her türlü yasal sorumluluğu üstlendiğimizi beyan ve taahhüt eder, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 78 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün … sayılı Genelgesi uyarınca firmamız sorumluluğunda ve memur refakatinde olmak ve eşyaya refakat edecek personelin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 221 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere ilave olarak ilgili memurun gidiş ve dönüş ulaşım bedeli, 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli yolluk ve yevmiyeleri tarafımızdan karşılanmak ve zorunlu mali sigorta tarafımızdan yapılmak kaydı ile ……………plakalı taşıt ile sevk edilerek ........................................ firmasınca işletilen ..............A/C tipi Genel/Özel Antrepoya/Geçici Depolama Yerine alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz. ...../.../....

 

 .......................TİC.LTD.ŞTİ./A.Ş.

 

 

Ek-2

TUTANAK

 

 ..............firmasının ..............Gümrük Müdürlüğüne yönelik ..../…/... tarih ve …………kayıt sayılı dilekçesine istinaden …/.../... tarihli ve .................. sayılı özet beyan/antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın bulunduğu aŞağıda tanıtıcı numaralarına (kap/konteyner no, mühür no) yer verilen kap/konteyner, ……………………. plakalı taşıt ile sevk edilmek ve ...........A/C tipi Genel/Özel Antrepoya/Geçici Depolama Yerine boŞaltılmak üzere, tatbik olunan mührün sağlam olduğu görülerek sevke hazır hale getirilmiştir. İŞbu tutanak durumu belgelemek maksadıyla aşağıda ismi bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. .../.../....

 

KAP/KONTEYNER NO : MÜHÜR NO :

1-

2-

 

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ İİLETME/ANTREPO SORUMLUSU REFAKAT MEMURU FİRMA YETKİLİSİ/ GÜMRÜK ANTREPO MEMURU/ YASAL TEMSİLCİSİ YGM

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Yukarıda kayıtlı eşya, ...........A/C tipi Genel/Özel Antrepoya/Geçici Depolama Yerine tam ve sağlam olarak teslim alınmıŞ ve antrepo defterinin …………… sırasına kayıt edilmiŞtir. .../.../....

 

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ/ REFAKAT MEMURU FİRMA YETKİLİSİ/ GÜMRÜK ANTREPO MEMURU/ ANTREPO İİL. SORUMLUSU YASAL TEMSİLCİSİ YGM