Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrük Yönetmeliginin 07.02.2013 tarihli degisikligine iliskin bilgi notu TASARRUFLU YAZI (12.02.2013/2735)

small_gum-logo(144).jpg


Yeni Sayfa 1
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2735
Yayım  Tarihi 12/02/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 12/02/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.02.2013/2735)
Gümrük Yönetmeliğinin 07.02.2013 tarihli değişikliğine ilişkin bilgi notu


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.21.GGM.0.06.01.00-10.03

 

Konu : Mevzuat Değişikliği

 

 

 

 

12.02.2013 / 2735

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik ile ilgili Not Bilgi ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Özlem SOYSANLI

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

EKLER:

1- 1 Adet Not Bilgi

 

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

BİLGİ NOTU

 

Kimden:

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

              7/2/2013

Kime    :

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Konu    :

Gümrük Yönetmeliği Değişikliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 14 maddeden oluşan söz konusu Yönetmelik değişikliği çerçevesinde yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.

 

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde Ortak Transit Yönetmeliği hükümleri de Gümrük yönetmeliğine aktarıldığından,“Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” de aynı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

TRANSİT REJİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ortak Transit Rejimi; Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler (Avrupa Birliği, EFTA üyesi ülkeler,Hırvatistan ve Türkiye) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı ve bu taşımanın “Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi” (NCTS-New Computerized Transit System) adı verilen sistem ile elektronik mesajlar kullanılarak beyan ve takip edildiği rejimdir.

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ülkemiz ulusal düzeyde ortak transit rejimini (NCTS) uygulamaya başlamış ancak uluslararası düzeyde uygulamaya geçmemiz için sistemin uluslararası boyutunun test edilmesi ve buna ilişkin Uygun Bulma Kanununun Meclisten geçmesi gerekiyordu. Bu çerçevede, “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş ve 2012/3686 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 4 Ekim 2012 tarihli, 28431 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ülkemiz, anılan Sözleşmeye; mevzuat, uygulama ve bilgisayarlaştırma yönünden katılma koşullarını yerine getirerek, 1 Aralık 2012 tarihinde taraf olmuştur. Bu tarihten itibaren, ortak transit işlemleri uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir. Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesine taraf olması ile gerek gümrük idarelerine gerek taşımacılara transit işlemlerinde önemli avantajlar sağlanmıştır.

1 Ocak 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan NCTS’te (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi), tüm transit beyannameleri bu sistem kullanılarak üretilmektedir.  1 Aralık 2012 tarihi itibariyle AB ülkeleri, EFTA ülkeleri veya Hırvatistan’a yönelik taşımalarda ülkemizdeki hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi (T1) ile eşya AB ülkeleri, EFTA ülkeleri veya Hırvatistan varış gümrük idaresine kadar tek bir transit beyanı ve tek bir teminat ile taşınabilmektedir. Aynı şekilde bu ülkelerden gelen eşya da tek bir beyan ve tek bir teminat ile Türkiye’deki varış gümrük idaresine kadar sevk edilebilmektedir. Ülkemiz içerisindeki transit taşımalarda da yine NCTS sistemi kullanılmaktadır.

Sisteme erişim ve beyanname maliyeti olmaması sebebiyle TIR sistemine göre daha avantajlı bir yapıya sahiptir.

NCTS uygulamasında, ulusal transitte kullanılan teminat türlerinin yanı sıra, “fişli bireysel teminat” ve bir basitleştirilmiş usul türü olan ve birden fazla transit işlemini kapsayan “Kapsamlı Teminat” türü de kullanılabilmektedir.

Bireysel ve kapsamlı teminatlar AB/EFTA ülkeleri ile Hırvatistan’da da geçerli olacaktır. Diğer ulusal teminat türleri yalnızca Türkiye içerisindeki transit işlemlerinde kullanılabilmektedir.

NCTS sisteminin uygulanmaya başlanması ile birlikte, transit rejiminde basitleştirilmiş usullerin uygulanması da başlamıştır.

Transit beyanı, beyanın düzeltilmesi, beyanın kabulü, transit işlemin sonlandırılması ve ibrası ile araştırma ve tahsilat usulü dahil transit rejimine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi – NCTS) yürütülmekte, bu bağlamda yükümlüler, gümrük idaresine gitmelerine gerek kalmadan transit beyanını kendi ofislerinde düzenleyerek gümrüğe elektronik mesajla sunmakta, beyanın kabul edilip edilmediğini, transit işleminin sonlandırılıp sonlandırılmadığını ve transit rejiminin ibra edilip edilmediğini gerçek zamanlı takip edebilmektedir. Diğer taraftan gümrük idareleri ise, transit işlemini daha iyi yöneterek, daha etkili kontroller gerçekleştirmekte ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmektedir.

Bu yapılan düzenleme ile Ortak Transit Sözleşmesi kurallarını esas alan yeni bir ulusal transit rejimi öngörülmüştür. Böylece, gerek ulusal gerek ortak transit işlemlerinde mevzuatta ve uygulamada birliğin sağlanması hedeflenmektedir.

MADDE 71 DEĞİŞİKLİĞİ

Denizyolu sektör temsilcilerince uluslararası rekabet arenasında bir takım sorunlarla karşılaşılmaması için yük almaya giderken yükleri iptal edilen veya yük boşaltmaya giderken kendi istekleri dışında sefer sırasında boşaltma limanları değişen ve geriye dönüş yapmayan gemilerin sefer değişikliklerinin mücbir sebep ve beklenmeyen haller olarak kabul edilip usulsüzlük cezası kesilmemesi talebi Bakanlığımıza iletilmiştir. Gemilerde yükün gemi üzerinde satışı veya yük iptali dünya deniz ticaretinin esnek ve dinamik yapısının bir gereği olduğundan mevzuatımızın bu gerekliliği karşılayacak ve ticaretin kolaylaştırılmasına öncülük edecek bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere bu düzenleme yapılmıştır. Yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla yapılan bu düzenleme sayesinde dış ticaretimizin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

MADDE 114 DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlığımız E-Belge Projesi kapsamında gümrük beyannameleri ile eklerinin e-imzalı ve elektronik olarak gümrük idaresine gönderilerek gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kâğıdın kaldırılması hedefi çerçevesinde söz konusu madde ile ihracat beyannameleri için öngörülen mevcut uygulamanın ithalat beyannamelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir.

MADDE 121 DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin 5911 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrasında belirtilen “kıymet ve miktar yönünden aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde onbeş nisbetinde uygulanır.” hükmünün gümrük idarelerince farklı yorumlandığı ve taşra teşkilatında uygulama birliğinin bozulduğu anlaşılmıştır.  Bu çerçevede, beyannamede düzeltmeye ilişkin Yönetmeliğin 121 inci maddesinin daha anlaşılır ve uygulamayı yönlendirici mahiyette olması amacıyla anılan madde de düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak düzeltme taleplerinde Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası dahil herhangi bir ceza uygulanmayacağı, sistem tarafından fiziki muayeneye tabi tutulan eşya için, gümrük idaresince herhangi bir tespitte bulunulmadan önce yükümlü tarafından düzeltme talebinde bulunulması durumunda Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanma talebi olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

MADDE 171 DEĞİŞİKLİĞİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından koordinesinde uluslararası statüde icra edilen eğitimlerde NATO üyesi ülkelere ait malzeme ve teçhizatın gümrük işlemleri, NATO üyesi ülkelerin tabi olduğu anlaşmalar uyarınca Form 302 – Import/Export Customs Declaration belgesi ile yapılmaktadır. Söz konusu eğitimlerde NATO üyesi olmayan ülkelere ait malzeme ve teçhizatın gümrük işlemleri ile ilgili gümrük mevzuatında açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesine eklenen bent ile; Genelkurmay Başkanlığı tarafından koordinesinde uluslararası statüde icra edilen eğitimlerde NATO üyesi olmayan ülkelere ait malzeme ve teçhizatın, sözlü beyan ile geçici ithaline imkan tanınmıştır. Böylelikle; Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO üyesi olmayan ülkelerin eğitim amacıyla getirmiş olduğu jet, silah, mühimmat gibi eşyanın gümrük idaresinde tabi olacağı gümrük rejiminin düzenlenmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır.

TASFİYE HÜKÜMLERİ

Geçici depolama yeri açma ve işletme ön izin talep başvurularında aranan belgelere açıklık getirilmiştir.

Diğer taraftan, kamu kurum veya kuruluşlar ile belediyelerde çalışanların memur sıfatına haiz olmaları veya bu yeterlilikte olmaları nedeniyle adli sicil belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde kurumların ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri bulunmamaktadır. Görevlendirmeler atamayla veya görevlendirme yazısı ile yapılmaktadır. Kanunla belli bir hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlardan verdikleri hizmetin bir parçası olarak açacakları ve görev –hizmet alanı içerisinde bulunan yerlerin geçici depolama yeri olarak açılıp işletilmesi halinde ayrıca işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı gümrük idaresince istenmemesi yönünde düzenleme getirilmektedir.

Kamu kurum veya kuruluşlar ile belediyelerde çalışanların memur sıfatına haiz olmaları veya bu yeterlilikte olmaları nedeniyle adli sicil belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde kurumların ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri bulunmamaktadır. Görevlendirmeler atamayla veya görevlendirme yazısı ile yapılmakta olup kanunla belli bir hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlardan verdikleri hizmetin bir parçası olarak açacakları ve görev –hizmet alanı içerisinde bulunan yerlerin antrepo olarak açılıp işletilmesi halinde ayrıca işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı gümrük idaresince istenmemesi yönünde düzenleme getirilmektedir.

Ayrıca, aynı saha, tesis veya fabrika içerisinde birbiri ile doğrudan bağlantısı olmayan yerlerin tek bir antrepo olarak açılmaması hükmü getirilmiştir. 

EK 14 DEĞİŞİKLİĞİ

22/6/2012 tarihli ve 6334 sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme” metni 2012/3685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 4 Ekim 2012 tarihli, 28431 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliği'nin 14 no.lu ekinin, taraf olduğumuz Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme (Tek İdari Belge Sözleşmesi) ile uyumlaştırılması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla söz konusu ekte düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerini rica ederim.