Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Oyuncaklar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (12.03.2013 T. 28585 R.G.)

small_sagbak-logo.jpg


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“p) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hariç olmak üzere Yönetmelikte geçen “Bakanlık” ibaresi “Kurum”, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma”, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun”“Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” ve  “Müsteşarlığa” ibaresi “Ekonomi Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür