Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu: Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanilan Yüzey Aktif Maddeler Hakkinda Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.03.2013 T. 28585 R.G.)

small_sagbak-logo(2).jpg


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DETERJAN, MEKANİK TEMİZLEME TOZU, ÇAMAŞIR SULARINDAN

NUMUNE ALINIRKEN UYULACAK KURALLAR İLE NUMUNE ALMA

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİNE DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Deterjan, çamaşır suları ve mekanik temizleme tozu ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“i) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurumca ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,”

“k) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğde geçen “Genel Müdürlük” ibaresi “Kurum” şeklinde, “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğüne” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.