Elektrik enerjisi ithalatinin finansmani amaciyla kullandirilacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatindan Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintisi yapilmayacak (11.01.2012 -28179 S.RG.)

small_rg.jpg


11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28170

BAKANLAR KURULU KARARI


KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ
HAKKINDA KARAR

KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler

MADDE 1-
(1) Elektrik enerjisi ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve elektrik enerjisi ithalatından Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.
 
Kararda yer almayan hususlar

MADDE 2- (1) Bu Karar ile düzenlenmeyen hususlarda, müga 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin , Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca uygulamaya devam edilir.

 
Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.