Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Kendinden hareketli pulverizatörlerin siniflandirilmasi hk.GENELGE (2013/11) Kendinden hareketli pulverizatör

small_gum-logo(167).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/11
Yayım Tarihi 30/04/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/04/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/11)
Kendinden hareketli pulverizatörlerin sınıflandırılması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                         

Sayı        : 26484290-010.06.01

Konu      : Kendinden hareketli pulverizatör

 

 

GENELGE

(2013/11)

 

Gümrük idarelerinde "zirai ilaçlamada kullanılan ve sıvı ilaç püskürten kendinden hareketli pulverizatörlerin" sınıflandırılmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal etmektedir.

 

Bilindiği üzere TGTC'de 84.24 tarife pozisyonunda "Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar; yangın söndürme cihazları ; püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar", 87.05 tarife pozisyonunda ise "Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) "  yer almaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 ile ilgili açıklama notlarında;

 

- "Bu pozisyon, buhar ve sıvıların veya katı haldeki maddelerin (kum taneleri, toz, granül veya saçma halindeki maddeler ve madeni aşındırıcılar gibi) fışkırtma, dağıtma veya püskürtme suretiyle dağılmasını veya yayılmasını temin eden makina ve cihazları içine alır (sıvıyı toplayan kaplar olsun olmasın)" ve

 

- "(D) POMPALAR, PULVARİZATÖRLER VE TOZ PÜSKÜRTÜCÜLER" başlığı altında "Bunlar, özellikle tarımda, bahçevanlıkta veya evlerde haşarat veya parazitleri imha edici maddeleri püskürtmede veya dağıtmada kullanılan cihazlar olup,el ile kullanılan pompaları (basit pistonlu püskürtücü, pompalar dahil), pedalla çalışan tipte olanlarını (hazneli veya haznesiz), körüklü toz püskürtme cihazlarını, sırtta kullanılan türden pülvarizatörler ile portatif tiplerdeki pülvarizatörleri içine alır. Bunlardan başka, pompalama veya püskürtme vazifesi görmekle beraber cihazı da göreceği işle ilgili olarak sınırlı bir sahada hareket ettirecek şekilde olan bir motorla mücehhez bulunan seyyar püskürtme makinaları da bu pozisyonda yer alır. Buna karşılık, 87.05 pozisyonu anlamındaki özel kullanıma mahsus motorlu kara taşıtlarından sayılanlar bu pozisyon haricindedir."

 

hükümleri,

 

87.05 ile ilgili açıklama notlarında ise ;

 

- "Bu pozisyon nakliyat işlerinden başka bazı hizmetlerin görülmesi için çeşitli alet ve cihazlarla donatılarak yapılmış veya uyarlanmış motorlu taşıtları içine alır." ve

 

- "MOTORLU TAŞIT ŞASİSİ YA DA İŞ MAKİNALARI İLE DONATILMIŞ KAMYONLAR" başlığı altında;

 

"...Bu pozisyon, şasisi ve iş makinası kısmı özel olarak birbiri için dizayn edilmiş olan ve bu suretle yekpare bir mekanik birim oluşturan kendinden hareketli tekerlekli makineleri kapsamaz.  Bu durumdaki makineler, bir motorlu taşıt şasisi üzerine basitçe monte edilmemiş; bunun yerine, yukarıda bahsedilen,  bir motorlu taşıtta bulunabilecek olan özellikleri taşıyan ve başka amaçlar için kullanılamayacak bir şasi ile tamamen bütünleştirilmiştir."

 

hükümleri yer almaktadır. 

 

Bu çerçevede, "zirai ilaçlamada kullanılan ve sıvı ilaç püskürten kendinden hareketli pulverizatörlerin";

 

- Şasi ve iş gören kısmının özel olarak birbiri için dizayn edilmiş  başka amaçlar için kullanılamayacak yekpare bir mekanik birim oluşturması durumunda 84.24,

 

- Bir motorlu taşıt şasisi üzerine basitçe monte edilmiş olması yada motorlu taşıt şasisi üzerine çeşitli alet ve cihazların eklenmesi veya uyarlanması ile elde edilmesi durumunda   87.05 tarife pozisyonunda

 

sınıflandırılmaları gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve söz konusu eşyanın sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine uyulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                               Mehmet GÜZEL

                                                               Bakan a.

                                                               Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri