Gümrükler Genel Müdürlügü: 07/05/2013 GENELGE (2013/12) Antika Araç Ithali hk.

Gümrükler Genel Müdürlügü: 07/05/2013 GENELGE (2013/12) Antika Araç Ithali hk.


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/12
Yayım Tarihi 07/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/12)
Antika Araç İthali hk.


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

  Sayı:   201179-010.06.01            

  Konu: Antika Araç İthali

GENELGE

(2013/23)

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 97.05 tarife pozisyonunda “Zooloji ,botanik,mineroloji,anatomiye ait veya tarihi ,arkeolojik, etnografik veya nümizmatik,bir değeri bulunan koleksiyon ve örnekler “ yer almaktadır.87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan araçların koleksiyon eşyası olarak ithal edilmesi halinde diğer bir ifadeyle orijinal amaçları dışında (insan taşımak dışında) kullanılacak olması halinde 97.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

 

Ancak Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 97.05 tarife pozisyonundan beyan edilen araçların, 87.03 tarife pozisyonu kapsamına girebilecek şekilde orijinal amacı (insan taşıma) için kullanılmak istenmesi halinde:

 

a)87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşya için öngörülmüş tüm mevzuat hükümlerinin uygulanması (İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ uyarınca alınacak Garanti Belgesi.Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenecek TSE uygunluk yazısı.Ekonomi Bakanlığından İthalat Rejim Kararı’nın 7 inci maddesi uyarınca alınması gereken İzin gibi).

 

b)Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi uygulamasına ilişkin uygun görüşünün alınmış olması.

 

Şartıyla ithale konu eşya için aracın antika olduğu yönünde şerh düşülmek suretiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca Trafik Şahadetnamesi düzenlenmesi mümkündür.

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                      

 

Mehmet GÜZEL

                                                                                                       Bakan a.

                                                                                              Müsteşar Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc