Ürün Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügü: Geri Gelen esya ithalati TASARRUFLU YAZI (24.04.2013-28880)

Ürün Güvenligi ve Denetimi Genel Müdürlügü: Geri Gelen esya ithalati TASARRUFLU YAZI (24.04.2013-28880)


TC.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı:16960751.330.02.02. 620000661

Konu:Geri Gelen eşya ithalatı

24.04.2013* 28880

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bakanlığımızca 2013 yılı başında yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinde (2013 /1,8,9,10,11,14,15,16) geri gelen eşya ilişkin muafiyet düzenlenmiş olup, söz konusu Tebliğlerin “Tanımlar” başlıklı maddesinde geri gelen eşya; 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya şeklinde tanımlanmış ve muafiyet ; “Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair EK-5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürününü ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.” hükmüne bağlanmıştır.

Bahse konu muafiyet sorunsuz bir şekilde yürütülmekle birlikte, uygulamada anılan Tebliğ hükmünün bazı firmalarca yanlış yorumlandığı ve geçici ihraç amacıyla yurtdışına çıkarılıp tekrar yurda getirilerek serbest dolaşıma konu edilen ürünler için de Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemine (TAREKS) başvuru yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla uygulamanın doğru ve yeknesak hale getirilmesini teminen ,geçici ihraç amacıyla yurt dışına çıkarılan ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişinde yukarıda anılan Yönetmeliğin 446ncı maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve(c) bentleri kapsamı dışında kalması hasebiyle geri gelen eşya kapsamında değerlendirilmemesi ve referans numarası alınmak üzere TAREKS’e yönlendirilmemesi

Gerekmektedir.

Bilgilerini ve bahse konu uygulamanın Bakanlığınız ilgili birimlerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

Mehmet CÖMERT

Bakan a.

Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc