Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Özel fatura sahteciligi hk.TASARRUFLU YAZI (08.07.2013/3785)

small_gum-logo(175).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 3785
Yayım Tarihi 08/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (08.07.2013/3785)
Özel fatura sahteciliği hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

 

Konu :Özel fatura sahteciliği

 

08.07.2013 / 3785

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bilindiği üzere; 3605 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-b maddesine istinaden Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edileceği ve gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV'nin iade olunacağı hüküm altına alınarak, uygulama usul ve esasları 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

 

43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisnadan faydalanmak isteyen alıcıların satın aldıkları malları 3 ay içinde yurt dışına çıkarmaları ve çıkış sırasında malları gümrük görevlilerine göstererek faturayı onaylattırmaları gerekmektedir. Onaylı faturanın 3 ay içinde satıcıya gönderilmesi halinde satıcı en geç 10 gün içinde iade tutarını alıcının banka hesabına veya adresine gönderecektir. Satıcılar, bir vergilendirme döneminde alıcılara iade ettikleri KDV'yi dönem beyannamesinde indirim konusu yapmakta, indirilemeyen kısım da satıcıya iade edilmektedir.

 

Öte yandan, 51 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, Bakanlığımızdan yetki belgesi alan aracı firmaların Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapabileceği, bu firmaların 1 ay içinde yaptıkları iadeler için bir icmal düzenleyerek izleyen ayın ilk 10 günü içinde ilgili deftere kaydedeceği, KDV indiriminin aracı kuruma yapılacak ödemeye karşılık olarak aracı kurumlar tarafından düzenlenecek ödeme belgelerine dayanılarak ödeme belgesinin deftere kaydedildiği dönem beyannamesinde yapılacağı ifade edilmiştir.

 

Genel Müdürlük birimlerimizce yapılan istihbari ve operasyonel çalışmalarda, özellikle turistik eşya satışı yapılan bölgelerde, KDV Kanununun 11/1-b Maddesi kapsamında düzenlenen ve iade işlemi yapılan faturaların sahte olarak düzenlendiği, gümrük mühür ve kaşelerinin ise gümrük iadeleri kayıtlarında olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, KDV Kanununun 11/1-b Maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin olarak onaylı faturaların teyitleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2012/1 sayılı

İç Genelgesi kapsamında ilgili Gümrük İdarelerinden talep edilmekte olup, söz konusu taleplerin en kısa zamanda karşılanması hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Yusuf GÜNEY

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

EK:

Gelir İdaresi Bşk. İç Genelgesi (1 sayfa)

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2002/1)

..................... VALİLİĞİNE

 

(Defterdarlık: Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

 

 

............... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Katma değer vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1-Döviz Alım Belgesinin İbrazına İlişkin Hususlar

 

İhracat istisnası ve ihraç kayıtlı satışlardan doğan katma değer vergisi iade taleplerinde

ibrazı istenen belgeler 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin (I/1.1.3.) bölümünde belirlenmiştir.

 

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde düzenlenen “hizmet ihracı” ile 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde usul ve esasları belirlenen “bavul ticareti” ve bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla satışlardan doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde döviz alım belgesinin ibrazı uygulaması devam etmektedir.

 

Öte yandan, döviz alım belgesinin, münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine

göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunların dışındaki yerlerden (kamuoyunda döviz büfeleri olarak bilinenyetkili müesseseler ve benzerleri) alınacak belgelere göre işlem yapılması mümkün

bulunmamaktadır. Döviz alım belgesinin aranıldığı işlemlere ilişkin katma değer vergisi

iadelerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar

veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka ya da

özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneğinin yanı sıra hizmet ihracında, dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge de kabul edilebilecektir.

 

 2. Gümrük Beyannamelerinin Teyidine İlişkin Hususlar

 

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında olmayan ve kişisel bilgisayarı (PC) da bulunmayan vergi daireleri ile mal müdürlükleri, teyit işlemini, ilgili defterdarlık tarafından belirlenecek olan VEDOP uygulaması kapsamındaki veya kişisel bilgisayarı (PC)

bulunan bir vergi dairesinden yapacaklardır. Bu şekilde teyit isteyen vergi dairesi, teyidini istediği gümrük beyannamelerine ilişkin yazıyı faks veya görevli kurye vasıtası ile en kısa sürede teyit vermekle görevlendirilen vergi dairesine ulaştıracak, bu vergi dairesi de aynı şekilde cevap verecektir. Ancak faks yoluyla verilen cevapların aslının da resmi posta veya görevli kurye vasıtası ile teyit isteyen vergi dairesine gönderileceği tabiidir.

 

3. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Taleplerinde Yapılacak İşlem

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/2.1.3.) bölümünde, haklarında SMİYB düzenlediği

konusunda rapor bulunan mükelleflerle ilgili olarak bu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların

kurdukları veya ortak oldukları şirketler bakımından da geçerli olduğu; kooperatifler ve sermaye şirketlerinde bu hükmün, bunların kanuni temsilcileri ile sadece SMİYB düzenlenmesine neden olan ortakları ve bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler

hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir.

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/2.1.3.) bölümünün ikinci paragrafında sözü edilen

kanuni temsilciler, SMİYB düzenlenmesine neden olan alt firma ya da ortaklara doğrudan

veya dolaylı ortaklık ya da ticari ilişkide bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla derhal

incelemeye sevk edilecek ve bu incelemeler öncelikle sonuçlandırılacaktır.

 

Öte yandan SMİYB düzenlediği konusunda rapor bulunan mükelleflerin kanuni temsilcileriile ortaklarının kurdukları veya ortak oldukları şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, bunların ortaklıktan veya kanuni temsilcilikten ayrıldıkları tarihten itibaren kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin iade talepleri özel esaslar kapsamına giren başka bir husus olmadıkça genel esaslara göre yerine getirilecektir.

 

4. İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Bulunanların Tespiti ve Yapılacak İşlemler

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II/1.5. bölümde tanımlanan ve mükelleflerin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz bir nispetsizlik bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla ilk defa iade talebinde bulundukları dönemle ile müteakip dönemlerdeki iade taleplerinde kayda değer bir artışın olması halinde 19.10.1987 tarihli ve 68579 sayılı ile

18.12.1987 tarihli ve 81787 sayılı genel yazılarda belirtilen şekilde yapılan yoklama tutanakları düzenlenecektir.

 

Bu tutanaklardaki bilgilerin vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilmesinden sonra,

mükellefin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında haklı nedenlerle izah edilemeyen biruyumsuzluk tespit edilmesi halinde, sözü edilen Tebliğin (II/2.3.4.) bölümü uyarınca bu mükellefler incelemeye sevk edilecek ve iade talepleri “özel esaslar”a göre yerine getirilecektir.

 

5. Alışlarında Tevkifat Uygulayan Mükelleflerin Mal Aldıkları Mükellefler akkında SMİYB Kullanma Raporu veya Tespiti Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden mal ve hizmet alışlarında katma değer vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu tutulan mükellefler hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda rapor veya tespit bulunan mükelleflerden alışlarına ilişkin olarak tevkif ettikleri vergiyi beyan edip ödemeleri kaydıyla, bu alışları nedeniyle vergi suçu raporu dahil tarhiyat işlemi  yapılmayacaktır.

 

6. Diğer Hususlar

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.2.) bölümünde yer alan ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı aşmayan nakden iade taleplerine uygulanan 4 milyar liralık sınırın 1.12.2001 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerinde de uygulanması uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Maliye Bakanı